Ochorna mienia na osiedlach w Wołominieie

Osieda Mieszkaniowe

Oferujemy Osiedlom Mieszkaniowym – w zależności od ich wielkości i wymagań Zarządu – zarówno tradycyjną ochronę stacjonarną jak również e-ochronę.

Ochrona mienia obiektów biurowych z Warszawy

Obiekty Biurowe

Ochrona fizyczna obiektów biurowych polega na całodobowej ochronie zarówno pracowników jak i mienia naszego Kontrahenta.

Ochrona warszawskich obiektów handlowych i ich mienia

Obiekty Handlowe

Charakterystyka ochrony placówek handlowych wymaga specjalistycznych działań zabezpieczających.

Ochrona obiektów przemysłowych

Obiekty Przemysłowe

Ochrona Obiektów Przemysłowych wymaga stosowania najwyższych standardów z zakresu bezpieczeństwa oraz zastosowania zabezpieczeń technicznych dostosowanych do specyfiki konkretnego zakładu.

Nowoczesna ochrona mienia w obiekatach magazynowych i centrach logistycznych

Obiekty Magazynowe, Centra Logistyczne

Ochronę obiektów magazynowo-logistycznych realizujemy za pomocą fizycznej ochrony mienia, kontroli pojazdów, kontroli kierowców, odbiorców oraz analizy tras.

Obiekty mienia użyteczności publicznej

Obiekty Użyteczności Publicznej

Ochrona obiektów użyteczności publicznej wiąże się ze specyficznymi uwarunkowaniami prawnymi.

Ochrona mienia na placach budowy

Place Budowy

Specyfika obiektów budowlanych oraz wielotorowość procesu budowy stanowi podstawę stałej analizy obszarów zagrożeń i wymaga odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

Ochrona podczas imprez masowych

Ochrona Imprez Masowych

Oferujemy kompleksowe usługi ochrony imprez masowych – w tym imprez sportowych, koncertów, wydarzeń artystycznych, imprez plenerowych, imprez integracyjnych.

Ochrona osób i mienia

Niezależnie od rodzaju chronionego Obiektu, nasze doświadczenie pozwala na profesjonalne zorganizowanie zarówno pracowników ochrony fizycznej, pracowników stanowiska monitoringu, a jeżeli taka jest specyfika obiektu również recepcji.

Zakres proponowanej usługi ochrony osób i mienia:

 • ochrona osób uprawnionych do przebywania na obiekcie;
 • ochrona mienia znajdującego się na terenie obiektu;
 • czynne przeciwdziałanie kradzieżom, napadom rabunkowym, dewastacji mienia, próbom zamachu terrorystycznego oraz zapobieganie innym wykroczeniom i zdarzeniom przestępczym;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osób;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem pojazdów;
 • sprawowanie nadzoru nad systemem dostaw na teren obiektu;
 • zapobieganie próbom zakłócenia porządku, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • minimalizacja skutków zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych;
 • sprawowanie nadzoru nad systemem zabezpieczenia technicznego;
 • bezzwłocznie informowanie Zleceniodawcy oraz przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa;
 • wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w chronionym obiekcie.

Zaproponowany pakiet usług obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych środków do zorganizowania oraz utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa obiektu.

Obchody Obiektu: System Active Guard (stały monitoring obchodów przez centrum monitoringu Ageon).

Patrol Interwencyjny: stały nadzór Patrolu nad Obiektem. Podejmowanie interwencji w sytuacji podwyższonego stanu zagrożenia bezpieczeństwa (w związku z wezwaniem przez pracowników posterunków Obiektowych – każdy pracownik posiada środki łączności bezpośrednio z patrolem – lub wynikających z monitorowania sygnałów z zainstalowanych systemów zabezpieczenia technicznego). Cykliczne objazdy Obiektu kontrolno-prewencyjne.

Wyposażenie pracowników ochrony: jednakowe umundurowanie, identyfikator służbowy, środki łączności niezbędne do wezwania Patrolu Interwencyjnego, telefon służbowy (do komunikacji z Koordynatorem Obiektu, przedstawicielami Zleceniodawcy, podwykonawcami usług na terenie Obiektu), jeżeli jest to możliwe i celowe komputer na posterunku Obiektu (obiektowa skrzynka mailowa), środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawowymi uregulowaniami – ustawa o ochronie osób i mienia, ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej).

NADZÓR: Pracę pracowników ochrony na Obiekcie nadzoruje, koordynuje i kontroluje przydzielony Koordynator Ochrony. Odpowiada on całościowo za skład osobowy, wyposażenie, umundurowanie, jakość usługi. Czynności kontrolne wykonują na Obiekcie dodatkowo przydzieleni Kontrolni Ageon Security.

Dział Techniczny: Zapewniamy stałą konserwację systemów CCTV oraz innych zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na chronionych Obiektach.

Ochrona stacjonarna realizowana jest na:

 • Osiedlach Mieszkaniowych,
 • Obiektach Biurowych,
 • Obiektach Handlowych,
 • Obiektach Przemysłowych,
 • Obiektach Magazynowych,
 • Centrach Logistycznych,
 • Placach Budowy.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt