Grupa Ageon

Audyt Bezpieczeństwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości. Oprócz ochrony osób i mienia zapewniamy usługi porządkowe oraz usługi konserwacyjne (w tym konserwacja zarówno elementów zabezpieczenia zewnętrznego takich jak: szlabany, domofony jak i konserwacja kotłowni, bram garażowych itp).

Proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w następujących zakresach:

W zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa - oferujemy:
 1. analizę stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych) obiektu,
 2. ocenę infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,
 3. ocenę poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,
 4. ocenę stanu i zasad zabezpieczeń technicznych (mechanicznych i elektronicznych) obiektu,
 5. ocenę współdziałania komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 6. przeprowadzenie testów penetracyjnych (prowadzonych w dzień i nocą),
 7. analizę dokumentacji dotyczącej zasad ochrony obiektu, a w tym zgodność m.in. z:
  • planem ochrony z załącznikami,
  • dokumentacją dotyczącą technicznego zabezpieczenia obiektu,
  • planem graficznym obiektu,
  • dokumentacją określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • dokumentacją dotyczącą zasad militaryzacji obiektu,
  • regulaminem obiektu,
  • innymi uregulowaniami.
W zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa – oferujemy:
 1. Przegląd organizacji i warunków pracy - oględziny stanowisk pracy
 2. Przegląd dokumentacji, którą pracodawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zgodnie z innymi wymogami prawa, m.in. rejestry, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, wykazy, regulaminy, itp.
  • rejestr chorób zawodowych,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • książka obiektów budowlanych,
  • poświadczenie z przeglądów gaśnic i hydrantów,
  • poświadczenie z okresowych pomiarów elektrycznych,
  • regulamin pracy,
  • wykaz prac wzbronionych kobietom,
  • wykaz prac w dwie osoby,
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
  • rejestr chemii używanej w zakładzie pracy,
  • rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy wraz a aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy,
  • regulamin przydziału umundurowania,
  • dokumentacja techniczna.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej - oferujemy sprawdzenie i ocenę:
 1. kwalifikacji obiektu (jego elementów) do właściwej kategorii zagrożeń,
 2. odporności pożarowej i ogniowej obiektu (jego elementów),
 3. podziału na strefy pożarowe,
 4. dróg ewakuacyjnych,
 5. instalacji wodnej przeciwpożarowej,
 6. instalacji sygnalizacji pożaru,
 7. instalacji elektrycznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 8. elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia (mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe),
 9. dróg pożarowych,
 10. sprzętu ppoż. i oznakowania budynku,
 11. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innej dokumentacji z tego zakresu,
 12. przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia działania w przypadku zagrożenia pożarowego - w postaci alarmu treningowego.
Warunki realizacji audytu:
 1. Termin wykonania - do uzgodnienia - przy czym opracowanie pisemne z audytu do - max. 21 dni, od czasu zakończenia części kontrolnej. Czynności będą realizowane w uzgodnionych terminach - średnio 2 - krotna wizytacja. Wykonanie właściwego audytu poprzedza dokonanie szczegółowych uzgodnień dotyczących jego zakresu i zasad realizacji oraz podpisanie umowy.
 2. Umożliwienie przez Zleceniodawcę uzgodnionego dostępu do dokumentacji, osób i samego obiektu.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt